Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2018

psychojunkie
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
7277 fc21 450
Reposted frombuddhablink buddhablink viadesperateee desperateee
8876 fc92 450
Reposted fromdulcemoni dulcemoni vianikotyna nikotyna
psychojunkie
W gwiazdy patrzysz, ma gwiazdo?
Bodajbym stał się niebem,
Abym setkami oczu w ciebie
wpatrywać się mógł.
— Platon
Reposted fromaletodelio aletodelio viajestemjeden jestemjeden
psychojunkie
0523 888b
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viadesperateee desperateee
psychojunkie
8823 7336 450
Reposted fromverronique verronique vianikotyna nikotyna
psychojunkie
4169 066c 450
Reposted frompelagiagrace pelagiagrace viajestemjeden jestemjeden
psychojunkie
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— Hłasko
Reposted fromsfeter sfeter viadesperateee desperateee
psychojunkie
4670 6e23 450
Reposted fromcountingme countingme viadesperateee desperateee
psychojunkie
3633 4370 450
Reposted fromrayla rayla viadesperateee desperateee
7840 466a 450

undr:

Fred den Ouden. Kissing goodbye. Amsterdam. 1967

psychojunkie
5101 dd76 450
Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze
2338 51ef 450
psychojunkie
psychojunkie
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
psychojunkie
2705 77b9 450
Reposted fromdrugs drugs

February 22 2018

psychojunkie
3953 4829 450
psychojunkie
1310 febf 450
Reposted from777727772 777727772
psychojunkie
psychojunkie
5575 1b6a 450
Reposted fromnutt nutt vialilu lilu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl